Technophone 880

GSM telefon som kom 1994, ganska lik Nokia 2110.